Deze webshop is onderdeel van Rentek BVBA, wij beschikken eveneens over een fysieke magazijn in Genk welke op afspraak bezocht kan worden. Dit om elke klant de nodige aandacht te kunnen waarborgen. Hier kan u uw bestellingen komen afhalen, of producten bekijken en testen welke tentoon gesteld staan.

Onze bedrijfsgegevens zijn :

Rentek BVBA
Spurk 34
3740 Bilzen
+32 (0) 89 / 44 92 07
info@rentek.be
BTW : BE-0538.802.039

Adres magazijn:

Protekt / Rentek BVBA
Zuiderpark Genk
Nieuwpoortlaan 21 / 2
3600 Genk
(Enkel op afspraak)

Algemene Voorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De consument verklaart alle nodige informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan.

3. Klachten omtrent de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de wederverkoop van de goederen.

4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper.

5. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6. In onze verkoopprijzen zijn alle taksen, milieuheffingen, auteursrechten of andere belastingen inbegrepen.

7. De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan hem toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van rentek bvba een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

8. In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, ondermeer en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt. Zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen. Het verzakingsrecht moet binnen de veertien dagen worden uitgeoefend. van Indien het goed reeds in het bezit van de koper is, moet deze binnen dezelfde termijn van 14 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

9. Foto’s op onze website zijn indicatief en niet bindend. Deze beelden kunnen soms afwijken van de werkelijkheid.

10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

11. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 15% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

12. In geval de koper zijn bestelling van maatwerk producten (producten niet standaard op stock, kabels op maat, textiel op maat,…) annuleert is deze verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen.

13. Op alle producten geldt er een standaard garantie van 2 jaar carry-in , tenzij er ander voorwaarden gelden door de fabrikant. Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in degelijke verpakking( liefst hun originele verpakking), inclusief alle toebehoren worden terugbezorgd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken ,…) produckten vallen niet onder garantie.

14. Indien er produckten worden binnen gebracht als defect en indien er na interne controle blijkt dat deze produkten toch niet defect zouden zijn zal er vaste kost worden aangerekend met een minimum van 15 euro.

15. Indien een product wordt binnen gebracht dat defect is dient er een duidelijk beschrijving van het defect te worden meegeleverd. Bij gebreke hieraan wordt het product op kosten van de afzender teruggestuurd.

16. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren (België) bevoegd.